پیشنهادهایی به جامعه ایران

Program Picture

راه تازه

پیشنهادهایی به جامعه ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی و فرزند ارشد ایشان حضرت عبدالبها، با آثار خود به جامعه‌ ایران زمان قاجار پیشنهاداتی ارائه دادند برای پیشرفت. این و بیشتر، در راه تازه‌ این هفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه