راه رسیدن به اصلاحات

Program Picture

راه تازه

راه رسیدن به اصلاحات
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

در زمان قاجار، برای رسیدن به اصلاحات، طبقات مختلف اجتماعی در جنگی پنهان با یکدیگر بودند. آیا رسیدن به اصلاحات از راهی دیگر میسّر نبود و نیست؟ این، موضوع این هفته‌ راه تازه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه