مجلس شورا و مشورت

Program Picture

راه تازه

مجلس شورا و مشورت
۱۲ فروردین ۱۳۹۶

موضوع مجلس شورا و مشورت در دوران مشروطیت و مشخص نبودن مفهوم و معنی اصلی آن در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی و استاد وحید خرسندی همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه