Program Picture

راه تازه

عدالت خواهی
۰۲ بهمن ۱۳۹۵

شروع عدالت‌خواهی در ایران عصر قاجار و موارد دیگر در این قسمت از راه تازه. راه تازه با استاد وحید خرسندی و هومن عبدی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه