تغییر مذهب و قبول مردم

Program Picture

راه تازه

تغییر مذهب و قبول مردم
۲۷ آذر ۱۳۹۵

چگونه تغییر مذهب در ایران از سوی مردم مورد قبول واقع شد؟ روحانیون شیعه با چه هدفی مذهب شیعه را گسترش می‌دادند؟ و موارد دیگر در رابطه با این موضوع در این قسمت از برنامه‌ راه تازه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه