اوامر حضرت بهاءالله

Program Picture

راه تازه

اوامر حضرت بهاءالله
۱۴ اسفند ۱۳۹۵

این قسمت از راه تازه همچنان به دستورالعمل‌های حضرت بهاءالله برای جامعه‌ بهائی آن زمان، و حتی ایران آن زمان اشاره می‌کند. دستورالعمل‌هایی که بهائیان را تبدیل کرد به جامعه‌ای مدنی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه