هدایت جامعه بابی

Program Picture

راه تازه

هدایت جامعه بابی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی چگونه جامعه‌ بحران‌زده‌ بابی آن دوران را به راهی جدید سوق دادند؟ پاسخ این پرسش و موضوعاتی دیگر در این قسمت از راه تازه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه