آقا محمد قائنی نبیل اکبر – بخش ۲

Program Picture

رادمردان جاوید

آقا محمد قائنی نبیل اکبر – بخش ۲
۰۵ شهریور ۱۳۹۸

بخش دوم سرگذشت آقا محمد قائنی نبیل اکبر. تحصیل در اصول و فقه به فرمان پدر در عتبات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه