آقا محمد قائنی نبیل اکبر – بخش ۳

Program Picture

رادمردان جاوید

آقا محمد قائنی نبیل اکبر – بخش ۳
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

بخش سوم و پایانی سرگذشت آقا محمد قائنی نبیل اکبر. دشمنی علمای قائنات با او و سخن چینی نزد حاکم. زندانی شدن ایشان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه