Program Picture

شکوفه‌های چهارفصل

دوست خوب من
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

زندگی اجتماعی جزو طبیعت و فطرت انسان بوده و در این دنیا گریزی از معاشرت با دیگران نداره، که یکی از مصادیق معاشرت دوستی با دیگرانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه