شکوفه‌های چهارفصل

شکوفه‌های چهارفصل

تو این برنامه قرار هست تا در کنار هم به مسائل مختلفی که راجع به اطفال هست بپردازیم. مثل یک خانواده کنار هم باشیم تا با هم تعلیم و تربیت اطفال، روابط بچه‌ها با والدین، همکاری بین اعضای خانواده و بعضی موارد که به رشد یک کودک، به پیشرفت یک خانواده و مربی و در نهایت آگاهی یک جامعه کمک میکنه رو بررسی کنیم.
می‌خوایم ببینیم به عنوان یک عضو از یک خانواده و فردی از اجتماع، چطور می‌تونیم مسیری مناسب برای رشد و پرورش کودکان فراهم کنیم.

تو این برنامه قرار هست تا در کنار هم به مسائل مختلفی که راجع به اطفال هست بپردازیم. مثل یک خانواده کنار هم باشیم تا با هم تعلیم و تربیت اطفال، روابط بچه‌ها با والدین، همکاری بین اعضای خانواده و بعضی موارد که به رشد یک کودک، به پیشرفت یک خانواده و مربی و در نهایت آگاهی یک جامعه کمک میکنه رو بررسی کنیم.
می‌خوایم ببینیم به عنوان یک عضو از یک خانواده و فردی از اجتماع، چطور می‌تونیم مسیری مناسب برای رشد و پرورش کودکان فراهم کنیم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه