غصه‌های مریم

Program Picture

دوران شکوفایی

غصه‌های مریم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نگار: خدا هم کمکمون میکنه. اگه دعا کنیم و ازش کمک بخوایم.
مریم: من که میگم خدایی وجود نداره. اگه وجود داشت این همه بدبختی و بی‌عدالتی همه جا رو نگرفته بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه