درد امروز را درمانی و . . .

Program Picture

دوران شکوفایی

درد امروز را درمانی و . . .
۱۷ تیر ۱۳۹۸

ندا: یه بیانی از حضرت بهاءالله هست که می‌فرمایند: «درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه