Program Picture

دوران شکوفایی

وقت حساب
۰۳ تیر ۱۳۹۸

ندا: میدونین، داشتم به یه بیان حضرت بهاءالله فکر می‌کردم که می‌فرمایند هر روز به حساب خودتان رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما رسیدگی شود. یعنی تا هنوز عمری باقیه مرتب حساب و کتاب کنیم، چون هنوز وقت هست که کمی و کاستی‌ها رو جبران کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه