تنزیه و تقدیس و وسوسه

Program Picture

دوران شکوفایی

تنزیه و تقدیس و وسوسه
۲۲ بهمن ۱۳۹۷

ندا: خیلی هم عالی. «پسرها و دخترها باید در روابط خود تنزیه و تقدیس را رعایت کنند» این یعنی چی؟ این ما رو به میانه‌روی نزدیک میکنه؟
سمانه: تنزیه و تقدیس چی بود؟ پاکی بود، نه؟
ندا: آره، تنزیه که یعنی پاکی و دور بودن از بدی‌ها و عیب‌ها. تقدیس هم یعنی پاکیزه کردن، دوتاش تقریبا یه معنی رو میده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه