درباره ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی تعصب

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی تعصب
۱۲ شهریور ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، درباره تعصب و ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی آن گپی می‌زنیم. ساناز بعد از تعریف این مفهوم سعی می‌کنه از ابعاد مختلف این پدیده پرده برداره.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه