نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۶

Program Picture
نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۶
مرداد ۱۳, ۱۳۹۶

“دین چون مقصدش تهذیب اخلاق و ایجاد تعادل و هماهنگی در روابط بشری است، در سراسر تاریخ، در مقام مرجع نهایی برای معنا بخشیدن به زندگی عمل کرده است.”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه