تفکری نو، گفتمانی نو

program picture

تفکری نو، گفتمانی نو

به نظر می‌رسد که در اين روزگار پر آشوب و در اين ايّام آکنده از جنگ و فقر و ظلم و تعدّى، تنها راه‌حلّ اين مشکلات، روى آوردن به تفکّرى نو براى ايجاد گفتمانى جديد است. به همين دليل سعى نموديم که با ارائۀ بخش‌هايى از نقطه نظرات ديانت و جامعه بهائى، گامى موثّر در اين مسير برداريم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه