حکایت حاکمان و مردمان

Program Picture

کوویدنامه ۱۹

حکایت حاکمان و مردمان
۲۱ دی ۱۳۹۹

باری. مردمان را عقیدت بر آن بود که «پلید صغیر» ساخته‌ دست سران دُوَل است و پرداخته‌ نیرنگ رئوس ملل تا آزادیشان به دست خصم، غصب کنند و رهایی‌شان به تیرِ جبر، قبض. ازیرا بود که دست از اطاعت بزرگان مملکت کشیدند و چهره به نافرمانی گشودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه