کوید نامه ۱۹

کوید نامه ۱۹

: در این برنامه با اجرای تکنفره با متن و ادبیات زمان قاجار و به شکلی طنز آمیز به مسایل و مشکلات بیماری جدید کرونا و ویروس کوید ۱۹ پرداخته میشود.

: در این برنامه با اجرای تکنفره با متن و ادبیات زمان قاجار و به شکلی طنز آمیز به مسایل و مشکلات بیماری جدید کرونا و ویروس کوید ۱۹ پرداخته میشود.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه