حکایت آن که بدن به گنجی خزاند و عافیت‌اش طلبید ـ بخش ۲

Program Picture

کوویدنامه ۱۹

حکایت آن که بدن به گنجی خزاند و عافیت‌اش طلبید ـ بخش ۲
۰۹ آذر ۱۳۹۹

زمانی چند بر این منوال گذشتی تا طفل شیرخواره فریاد جوع برآوردی. کودک مسحور؛ به خود آمدی و لوح به کناری افکندی و بسان وَطواطان که خفاششان نامند از در و دیوار آویزان شدی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه