حکایت آن‌که عقلش از او درگریز و نفسش مطیع زورمندان

Program Picture

کوویدنامه ۱۹

حکایت آن‌که عقلش از او درگریز و نفسش مطیع زورمندان
۲۵ آبان ۱۳۹۹

حاکمان بر آن شدند که رعیت پیشه‌ خویش از سر گیرد و خزانه آباد کند. «پلید صغیر» هم بر بخت خوش خویش خَه‌خَه بگفت و در میدان روزگار، اسب کُشتار دواند و بسیاری از دم تیغ گذراند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه