شفقت و همدلی

Program Picture

جواهر وجود

شفقت و همدلی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

چه کنیم که فرزندانمان طوری بار بیایند تا بتوانند موقعیت دیگری را درک کرده و از او مراقبت نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه