نظم و ساماندهی و اجرای امور به نحو مطلوب

Program Picture

جواهر وجود

نظم و ساماندهی و اجرای امور به نحو مطلوب
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

تنظیم وقت برای انجام کارها و قرار دادن هر چیز در جای خود و برنامه‌ریزی مشخص برای انجام یک پروژه نشانه منظم بودن یک فرد است. ببینیم با فرزندانمان چه کنیم تا افرادی منظم بار بیایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه