سرشار از سرور بودن و احساس سعادت داشتن

Program Picture

جواهر وجود

سرشار از سرور بودن و احساس سعادت داشتن
۱۶ مرداد ۱۳۹۷

سرور یعنی احساس سلامت و سعادت داشتن که از تحسین تمام نعمت‌های حیات سرچشمه می‌گیرد. کارشناس برنامه به ما می‌گویند که فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا با احساس سرور و شادمانی زندگی کنند و همیشه پر از نشاط و شادمانی باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه