ملاحظه و جانبداری و توجه به سایرین

Program Picture

جواهر وجود

ملاحظه و جانبداری و توجه به سایرین
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا به عواطف و احساسات دیگران اعتناء و توجه نشان دهند تا موجبات آزردگی خاطر کسی را فراهم نسازند و همیشه مراقب باشند که رفتارها و گفتارشان چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت بدون حس مهر طلبی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه