تکریم و بزرگ‌دانی

Program Picture

جواهر وجود

تکریم و بزرگ‌دانی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

بعضی‌ها از زندگی مأیوسند، پس برای موفقیت در زندگی باید به فرزندانمان بیاموزیم که تمرین کنند تا قدردان زندگی با ارزش خود باشند و از استعدادهایشان به نفع خود و دیگران استفاده کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه