Program Picture

به پادشاه ایران

قسمت ۲۲
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

حضرت بهاءالله، در لوح سلطان خطاب به ناصرالدّین شاه می‌فرمایند: این عباد حق را یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید می‌دانند. منظور آن حضرت از این گفته چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه