به پادشاه ایران

program picture

به پادشاه ایران

حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی پس از اظهار امر، نامه و الواحی خطاب به پادشاهان عالم صادر فرمودند، از جمله خطاب به ناصرالدین شاه قاجار. این لوح، لوح سلطان نام دارد. در این برنامه نوید توکلی در گفت‌وگو با جناب استاد وحید خرسندی به لوح سلطان خواهند پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه