Program Picture

به پادشاه ایران

قسمت ۶
۲۳ آبان ۱۳۹۶

آیا پیامبران از ابتدا به مقام خود واقفند؟ جناب خرسندی در این قسمت به این سوال و سوالات دیگر پاسخ خواهند داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه