Program Picture

به پادشاه ایران

قسمت ۸
۰۷ آذر ۱۳۹۶

حضرت بهاءالله در لوح سلطان خطاب به ناصرالدین شاه او را مرجع قضاوت بین مردم می‌دانند. این موضوع و بیشتر در این قسمت از به پادشاه ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه