Program Picture

فیلم کوتاه

بهداشت در ایران: داستانی ناگفته

۲۶ مهر ۱۴۰۰

با وجود دستاوردهای بزرگ پزشکی در غرب، در اوایل قرن بیستم ایران هم چنان گرفتار خرافات و تعصب بود. با توجه به اینکه حدود 98 درصد جمعیت بی‌سواد بودند، ‌اعتمادی به پزشکی مدرن وجود نداشت. وقتی مشغول تحقیق دربارۀ اولین بیمارستان‌های مدرن ایران بودیم، متوجه شدیم که بخش مهمی از تاریخ ایران از قرن بیستم محو شده است. این بخش مربوط به بیمارستان صحت و امکانات آموزشی همراه با آن بود که تحت هدایت حضرت عبدالبهاء ساخته شد و به وسیلۀ پزشکان آمریکایی که بهداشت زنان و پزشکی غربی را به ایران آوردند، راه‌اندازی شد.

English Version

نسخه ترکی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه