Program Picture

فیلم کوتاه

نتیجه آزار و سرکوب مداوم بهائیان

۱۴ شهریور ۱۴۰۲

«اگر حکومت ایران بتواند از ظلم و ستم بیش از ۴۰ سال گذشته خود چیزی بیآموزد، این است که آزار و سرکوب مداوم بهائیان نه تنها نتیجۀ معکوس داده است، بلکه آگاهی از وضعیت بهائیان ایران در سطح جهانی را افزایش داده، همبستگی قوی‌تری میان بهائیان و عموم مردم ایران ایجاد نموده و به جامعۀ بین‌المللی، بی‌گناهی بهائیان در برابر ظلم بی‌امان حکومت را اثبات می‌کند.»
– سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل

news letter image

ثبت نام در خبرنامه