(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۰
۲۰ شهریور ۱۴۰۰

گوستاو اِسترس مَن، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل در سال هزار و نهصد و بیست و شش میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه