(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۱
۲۷ شهریور ۱۴۰۰

آریسته بریاند، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و شش میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه