(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۸
۰۶ شهریور ۱۴۰۰

چارلزگیتز داوِز، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و پنج میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه