(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۲
۰۲ مهر ۱۴۰۱

مناخیم بگین، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه