(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۱
۲۶ شهریور ۱۴۰۱

انور سادات، رییس جمهور کشور مصر، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه