(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۳
۱۴ اسفند ۱۴۰۰

جورج مارشال، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه