Program Picture

بازتاب

حق تحصیل – بخش ۲

۱۸ آذر ۱۳۹۶

تحصیلات عمومی موجب قدرت یک حکومت می‌شود یا عامل تضعیف آن؟ چه گروه‌ها و دسته‌هایی علنی و غیر علنی از تحصیل محرومند؟ برای احقاق این حق جامعه بهائی چه راه‌هایی اندیشیده است؟ هدفش از این فعالیت‌ها چه بوده و با چه موانعی مواجه شده؟ امروز هم چون برنامه قبل و در ادامه بررسی در مورد حق تحصیل و محرومیت از تحصیل، شاهرخ کوهستانی میزبان فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق بشر و دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهائی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه