Program Picture

آموزه‌های نو

درمان درد نژادپرستی و خشونت – بخش ۱

۰۴ آذر ۱۳۹۸

چطور می شود درد نژاد پرستی و خشونت را درمان کرد؟ سیدا سگوویا تیلر که برای توسعه جوامع کوچک و عدالت اجتماعی فعالیت می کند، یک راه درمان را در یادگیری جمعی افراد جامعه و نهادهای دولتی و مدنی، از معلم و دانش آموز گرفته تا پلیس و نماینده و کشیش و پزشک، می بیند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه