Simon & Garfunkel , Last night I had the strangest dream

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

Simon & Garfunkel , Last night I had the strangest dream
۰۸ اسفند ۱۳۹۵

سایمون و گارفانکل که بعضی معتقدند برترین دو نواز تاریخ موسیقی هستند و آهنگ مشهور آنها، Last night I had the strangest dream موضوع این قسمت از گرامافون است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه