جیمی هندریکس / Freedom

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

جیمی هندریکس / Freedom
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

جیمی هندریکس بهترین گیتاریست تاریخ، و آزادی‌اش موضوع این قسمت از گرامافون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه