جون بائز Where Have All The Flowers Gone

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

جون بائز Where Have All The Flowers Gone
۰۳ بهمن ۱۳۹۵

جون بائز و آهنگ دسته گل‌ها کجا رفتند در این قسمت از برنامه گرامافون. نوید و نیوشا مجریان این برنامه در رابطه با این آهنگ صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه