Program Picture

کرسی صلح

موسسه ایجاد صلح

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خانم مود موریسون، از اعضای موسسه Build Up، در خصوص ارتباط تکنولوژی و نوآوری‌ها در روند ترویج صلح توضیح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه