Program Picture

کرسی صلح

کنفرانس شالوده و شادی

۲۲ آبان ۱۳۹۹

دکتر هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس شالوده و شادی توضیح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه