(۵-۲) – قسمت۴ – مشورت بهائی

شعله
(۵-۲) – قسمت۴ – مشورت بهائی
اسفند ۵, ۱۳۹۹

در اثرفعالیت‌های خانم مارتاروت، جمعیت بهائی شهرشان زیاد شد و طبق روش بهائی، انتخابات صورت گرفت و نه نفر به عضویت محفل روحانی در آمدند. مارتا هم انتخاب شد. چالش این گروه مشورت به روش بهائی بود که باید خالصانه و روحانی باشد.

ثبت نام در خبرنامه