مارثا روت (قسمت ۳) – انتخابات بهائی

Program Picture

شعله - فصل ۲

مارثا روت (قسمت ۳) – انتخابات بهائی
۲۸ بهمن ۱۳۹۹

خانم مارتا روت پس از ایمان به آئین بهائی، مقاله‌ای در روزنامه شهرش درباره حضرت باب و آئین بابی نوشت که با استقبال خوانندگان مواجه شد و تعدادی هم بهائی شدند. وقت انتخابات بهائی نزدیک شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه