مسائل تربیتی در کتاب عهد – بخش ۲

Program Picture

گنجینه

مسائل تربیتی در کتاب عهد – بخش ۲
۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ گذشته؛ مسائل تربیتی در کتاب عهد، وصیت‌نامه‌ حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان در این قسمت از گنجینه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه