مسائل تربیتی در کتاب عهد – بخش ۳

Program Picture

گنجینه

مسائل تربیتی در کتاب عهد – بخش ۳
۰۶ تیر ۱۳۹۶

موضوع بحث این هفته‌ گنجینه، باز رهنمودهای تربیتی در وصیّت‌نامه‌ حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه